Administraţia Rezervaţiei are următoarele atribuţii:
–  administrează patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietăţii publice, evaluează starea ecologică a patrimoniului natural al rezervaţiei şi iniţiază programele de cercetare ştiinţifică în rezervaţie, pe baza planului de management, asigură măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversităţii;

– administrează resursa piscicolă din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile planului de management şi ale regulamentului rezervaţiei;

– elaborează şi implementează programele de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor din rezervaţie

– identifică, delimitează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea zonelor funcţionale ale rezervaţiei;

– stabileşte nivelul de valorificare al resurselor naturale în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

– îndeplineşte funcţia de autoritate de mediu, în condiţiile legii, pe teritoriul rezervaţiei;

– exercită controlul asupra îndeplinirii cerinţelor privind măsurile de protecţie a mediului;

– sprijină şi protejează activităţile economice tradiţionale ale populaţiei locale;

– îndeplineşte rolul de autoritate competentă pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile şi programele de pe teritoriul rezervaţiei;

– stabileşte, împreună cu titularii drepturilor de administrare, condiţiile de desfăşurare a activităţilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile;

– promovează activităţi de cercetare şi cooperare ştiinţifică internaţională;

– organizează acţiunile de informare şi educaţie ecologică;

– verifică îndeplinirea măsurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– conlucrează cu Administraţia Naţională “Apele Române” în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerinţelor directivelor europene;

– cooperează cu comisiile interministeriale şi cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;

– colaborează cu autorităţile competente în domeniu pentru păstrarea echilibrului peisagistic prin conservarea şi promovarea elementelor tradiţionale de arhitectură, a materialelor de construcţie şi a finisajelor exterioare;

–  colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie ale acestora;

– stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Ambarcaţiunile cu motoare cu o putere mai mică de 25 CP vor fi dotate cu sisteme de monitorizare. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a mijloacelor de transport rutier este interzisă în zonele strict protejate sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice;

– organizează acţiuni de voluntariat pe teritoriul rezervaţiei;

– elaborează şi implementează programe şi proiecte de cooperare în context transfrontalier, regional şi internaţional;

– emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei;

– propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor finanţarea unor studii pentru fundamentarea ştiinţifică a managementului.  

Conform prevederilor din Legea nr. 82/1993 (link la lege) privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, modificată şi completată, conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către Guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.

Conducerea

Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pe lângă Guvernator funcţionează Colegiul executiv, format din şefi ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. Membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a guvernatorului.

Colegiul executiv este condus de guvernator.

Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului, ale Consiliului ştiinţific şi ale Consiliului consultativ de administrare.

Pe lângă Administraţia Rezervaţiei se înfiinţează Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul rezervaţiei şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei, cu rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentanţilor săi, precum şi în procesul de elaborare şi adoptare a planului de management al rezervaţiei.

    Componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ de administrare se aprobă prin ordin al conducătorului Ministerului Mediului, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei.

Activitatea Administraţiei Rezervaţiei este îndrumată şi supravegheată de către Consiliul ştiinţific al rezervaţiei.

    Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este propusă de Administraţia Rezervaţiei, cu avizul Academiei Române, şi se aprobă prin ordin al conducătorului Ministerului Mediului.

    Consiliul ştiinţific este format din oameni de ştiinţă şi specialişti cu experienţă în problemele complexe atât ale Deltei Dunării – ecologie, economie, sociologie, cultură şi altele asemenea – cât şi ale zonelor umede şi ale ariilor naturale protejate.

Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, Ministerului Mediului rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului.

Prevederile Memorandumului de institure a RUTI vizează întreg ciclul de elaborare, adoptare și revizuire a politicilor publice și/sau actelor normative, stabilind parametrii de cunoaștere și construire a unui dialog/schimb de opinii între decidenți și grupuri specializate.  Detalii http://ruti.gov.ro/ce-este-registrul/