Responsabil de primirea solicitărilor în baza Legii 544/ 2001: Creţu Gabriela, tel:  +40 240 51 89 24

Modalităţile de solicitare informaţii

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

Publicul poate solicita informaţii de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu, verbal sau scris, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a prevederilor HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Liberul acces la informaţia de mediu este reglementat prin HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul (publicata în MO nr. 760/22.08.2005).

Solicitările în scris pot fi întocmite conform prevederilor legale, depunând o cerere tip.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care solicită primirea răspunsului.

Modalităţile de contestare 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. (art. 32 din HG. 123/2002).

Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost respectate prevederile art. 3-8, art. 11-15 si ale art. 29-31 (HG 878/ 2005), se poate adresa cu plângere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice, solicitând reconsiderarea actelor sau omisiunilor.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pentru aplicarea prevederilor legale.

Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se consideră lezat într-un drept al său prevazut de HG878/2005, sau care nu a primit răspuns la plângerea sa prealabilă în termenul legal stabilit, poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, unde sunt examinate actele sau omisiunile autorităţii publice în cauză. Soluţionarea cererii se face în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Broșura cu drepturile cetățenilor privind accesul la informația de mediu.

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu.