Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a cărei activitate se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), cu modificările şi completările ulterioare, a legislaţiei privind protecţia mediului, a legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, a legislaţiei privind pescuitul şi acvacultura, a legislaţiei privind vânătoarea şi fondul cinegetic, etc. 
Obiect de activitate – Crearea şi aplicarea unui regim special de administrare pentru:
– conservarea şi protecţia diversităţii biologice din ecosistemele naturale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
– dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelaţie cu capacitatea de suport a ecosistemelelor naturale din Delta Dunării
– asigurarea respectării prevederilor legislaţiei  în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător şi a ariilor protejate. 

Elaborarea planului de management are la bază informaţia ştiinţifică existentă despre valorile naturale ale Rezervaţiei la data întocmirii planului, reglementările legislaţiei în domeniu precum şi consultarea factorilor implicaţi sau interesaţi în stabilirea măsurilor de management necesare pentru realizarea obiectivului general al Rezervaţiei. Elaborarea planului de management  are la bază experienţa acumulată în administrarea acestei arii protejate.
Planul de management cuprinde obiective şi măsuri organizate într-un program de acţiuni planificate şi care vor constitui un instrument de lucru atât pentru Administraţia Rezervaţiei cât şi pentru cei care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul Rezervaţiei.

Exercitarea atribuţiei de autoritate de mediu pe întreg teritoriul rezervaţiei este forma prin care Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării controlează desfăşurarea activităţilor economice şi sociale urmărind ca acestea să se desfăşoare în condiţiile protecţiei mediului înconjurator, a eliminării impactului antropic asupra ecosistemelor naturale deltaice.
Asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale regenerabile reprezintă o componentă importantă a administrării ecologice a rezervaţiei. Aceasta se realizează prin organizarea cunoaşterii potenţialului productiv al ecosistemelor naturale deltaice şi condiţionează evaluarea posibilităţilor de valorificare a resurselor naturale în limitele de suport a ecosistemelor deltaice.