Ce este Natura 2000?

   Este o rețea constituită din zone naturale de protecție cu scopul de a proteja şi conserva specii şi habitate vulnerabile, în întreaga Europă, fără să ţină cont de graniţele politice în vederea stopării tendinței actuale de fragmentare a habitatelor naturale  și care  are ca fundament faptul că dezvoltarea socio-economică se poate face numai utilizând în mod resposabil bunurile și serviciile oferite de biodiversitate, în strânsă legătură cu dezvoltarea comunităților locale. Este un instrument de conservare a biodiversității, este un liant dintre natură și oameni.
   Biodiversitatea este o resursă în sine pe care trebuie să învățăm să o conservăm.


  Reţea ecologică “Natura 2000” – reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice;


   Directivele HABITATE si PĂSĂRI: Directiva privind Conservarea habitatelor naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice 92/43/ CEE şi Directiva privind Conservarea păsărilor sălbatice Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 Aprilie 1979, completată de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009, transpuse prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

   Reţea ecologică  “Natura 2000” este o modalitate de coexistenta a oamenilor cu natura fiind un sistem de arii cu scopul de a conserva/menţine sau reface pe termen lung habitatele şi speciile vulnerabile într-o stare favorabila  pentru conservare în arealul lor natural. Nu este un sistem care să afecteaza proprietatea sau valoarea ei, nu exclude oameni și susține activitațile tradiționale ale populatiei locale. Prin această rețea se asigură supravietuirea habitatele și speciile vulnerabile, datorită faptului că administrarea teritoriului este asigurata în parteneriat cu utilizatorii, iar orice activitate/proiect care este susceptibil a avea impact asupra ariilor protejate sunt supuse evaluării adecvate și evaluării impactului asupra mediului.
Managementul siturilor Natura 2000 urmăreşte evitarea acţiunilor care ar putea distruge/afecta speciile şi habitatele pentru care situl a fost desemnat.


  IMPORTANT: Natura 2000 nu este un sistem de rezervaţii strict protejate! Activităţile umane sunt permise în măsura în care permit menţinerea speciei sau a habitatului.


   Reţeaua Natura 2000 este compusă din două tipuri:
Siturile de importanţă comunitară  (SCI) constituite conform Directivei HABITATE
Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei PĂSĂRI

   Care sunt obligaţiile şi restricţiile într-un sit Natura 2000?

 • evitarea acţiunilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile şi habitatele pentru care a fost desemnată zona ca sit Natura 2000;
 • stabilirea măsurilor de conservare necesare implicând, dacă este cazul, planuri de management adecvate specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management.
 • NU exista restricţii atâta vreme cât activitaţile de orice fel, desfăşurate în zonă, nu pun în pericol habitatele şi speciile pentru care a fost desemnat situl.
 •  

   Directivele HABITATE si PĂSĂRI: Directiva privind Conservarea habitatelor naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice 92/43/ CEE şi Directiva privind Conservarea păsărilor sălbatice Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 Aprilie 1979, completată de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009, transpuse prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.


Informaţii suplimentare www.natura2000.ro

Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” este parte integrantă a Reţelei ecologice europene Natura 2000 în România și se suprapune la nivelul Deltei Dunarii cu:


   Siturile de importanţă comunitară (ROSCI):

Situl de importanţă comunitară Delta Dunării ROSCI0065, în suprafață totală de 453645,5 ha, 49,8% stepică și 50,2% pontică a fost desemnat pentru conservarea speciilor/habitatelor de interes comunitar :

 • 29 de tipuri de habitate de interes comunitar, dintre care 7 habitate de interes prioritar (71,24% din suprafața ROSCI0065 este ocupată de habitatele Natura 2000 (Doroftei & Mierlă, 2012)
 • Specii enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE):
 • 5 specii de plante
 • 8 specii de nevertebrate
 • 15 specii de peşti
 • 2 specii de amfibieni şi 3 specii de reptile
 • 7 specii de mamifere

 Situl de importanţă comunitară Delta Dunării – zona marină ROSCI0066, în suprafață totală de 336200,2 ha, 100% zona marină Marea Neagră, a fost pentru conservarea speciilor/habitatelor de interes comunitar:

 • 6 tipuri de habitate de interes comunitar
 • Specii enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE):
 • 2 specii de peşti
 • 2 specii de mamifere

   Aria de protecţie specială avifaunistică (ROSPA):

Aria de protecţie specială avifaunistică  ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie, în suprafață totală de 508302,3 ha, 44,74% stepică și 55,26% pontică, găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate de interes comunitar. Din 341 specii de pasari existente în R.B.D.D, Aria de protecţie specială avifaunistică a fost desemnat pentru protejarea a 221 de specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, din care: 13 permanente, 95 de specii se reproduc, 38 specii care ierneaza, 137 specii se concentrează pe perioada migraţiei.

 Formulare standard Natura 2000 http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/Formulare_standard_SCI.pdf